Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh – Rất HayChia sẻ từ nguồn Film Phật giáo
PHẬT THUYẾT LUÂN CHUYỂN NGŨ
ĐẠO TỘI PHƯỚC BÁO ỨNG KINH
 
Một thuở nọ, Đức Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo ngụ tại tinh xá Thích thị của nước Ca-duy-la-vệ. Vào ngày rằm trăng tròn tháng chín, sau khi an cư xong, Đức Phật ra khỏi thiền thất đi đến khu vườn rừng Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Giữa hai nước này có cây đại thọ tên Ni-câu-loại, cao một trăm hai mươi dặm, cành lá tạo thành tàn cây vuông tròn che khắp sáu mươi dặm, cây có nhiều trái hàng mấy ngàn vạn hộc, ăn vào thơm ngọt, vị như mật. Trái ấy chín rụng xuống, dân chúng lượm ăn dứt trừ hết mọi bệnh hoạn, mắt sáng, trí tỏ. Đức Phật ngồi bên gốc cây, các Tỳ-kheo lấy trái ăn. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan:
–Ta quán xét muôn vật trong trời đất thảy đều có túc duyên.
Tôn giả A-nan liền lễ Phật, quỳ dài, bạch:
–Bạch Thế Tôn! Túc duyên là gì? Chúng con muốn được nghe, cúi xin Thế Tôn hãy thuyết giảng rõ để khai thị cho những ai chưa nghe biết.
Phật bảo:
–Hay lắm! Hay lắm! Nếu muốn nghe thì các vị hãy lắng nghe cho kỹ.
Phật bảo:
–Phàm người làm phước giống như cây này, vốn trồng chỉ một
hạt, rồi cây lớn lần lần, thu đạt được trái nhiều vô lượng. Người được phú quý, làm quốc vương, trưởng giả là do lạy Phật, thờ Tam bảo mà được. Làm người giàu có lớn, của cải vô hạn là do Bố thí. Làm người sống lâu, không bệnh tật, thân thể cường tráng là nhờ Trì giới. Làm người đoan nghiêm, dung mạo xinh đẹp, rạng rỡ bậc nhất, thân hình mềm mại, hơi miệng thơm sạch, thùy mị, ai thấy cũng hoan hỷ, nhìn không biết chán, đó là nhờ Nhẫn nhục. Làm người tu tập không biếng trễ, ưa thích làm phước đức là nhờ Tinh tấn. Làm người an vui, lời nói và việc làm luôn suy xét kỹ lưỡng, đó là nhờ Thiền định. Làm người nhiều tài cán, thông minh, thấu đạt pháp sâu, khen ngợi nghĩa diệu, khai ngộ cho người ngu si, người nghe lời nói của mình đều tuân, nhận, quý như châu báu, đó là do Trí tuệ. Làm người có tiếng nói trong trẻo là do ca vịnh Tam bảo. Làm người thanh khiết, không có bệnh tật là do có tâm Từ.
A-nan bạch Phật:
–Sao gọi là Từ?
 Phật bảo A-nan:
1. Thương chúng sinh như mẹ yêu thương con.
2. Thương thế gian muốn cho họ được đạo giải thoát.
3. Tâm luôn hoan hỷ.
4. Luôn có tâm niệm cứu giúp họ để cho tất cả mọi người không phạm một tội nào.
Đó là tâm Từ……….

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Nông Nghiệp: https://game3.vn/category/nong-nghiep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *