Canh tác lúa hữu cơ (ogranic rice)Một vùng sinh thái lúa-tôm rất tiềm năng và hướng canh tác lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ là phù hợp.
Ruộng lúa được trồng theo phương thức truyền thống và mạ cũng được cấy trên đồng ruộng.
Phân bón trên ruộng lúa đều được chứng nhận OMRI. Dịch hại không có và hiện tại không cần các biện pháp can thiệp. Trong tương lai, nếu rủi ro có dịch hại vượt mức kiểm soát thì có thể áp dụng biệp pháp dự phòng là việc sử dụng các chế phẩm hữu cơ có chứng nhận OMRI để can thiệp và quản lý dịch hại.
Created by VideoShow:

source: https://game3.vn

xem thêm các bài viết về Nông Nghiệp: https://game3.vn/category/nong-nghiep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *